Punt d’Informació Catastral

Els Punts d’Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en distintes Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

En els Punts d’Informació Cadastral vosté podrà obtindre els servicis següents:

  • Informació de caràcter general i particular d’immobles.
  • Assessorament sobre obligacions amb el Cadastre
  • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • Servici de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
  • Servici de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegits, relatiu als immobles de la seua titularitat.
  • Servici de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.
ca
es_ES ca