Concesión de las ayudas a las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas.

Mitjançant resolució de l’Alcaldia que s’adjunten número 316 de 21.09.2020 s’ha aprovat una nova concessió de les ajudes destinades a fer costat a les persones autònomes microempreses i petites empreses per a fer front als efectes originats per la COVID-19.
El que es publica per a coneixement general i a l’efecte del que es disposa en la Base 5a de les reguladores de les ajudes.

Descarregat l’anunci.

Descarrega la resolució 316.

es_ES
ca es_ES