Ajudes directes #COVID19

El Consell destina 33 milions d’euros en ajudes per a persones afectades per ERTE i per reducció de jornada per a la conciliació familiar.

En el DOGV del dia 11 d’abril: DECRET LLEI 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per establir ajudes econòmiques a treballadors i treballadores afectats per un ERTE, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

Es pot baixar el DOGV a l’enllaç: bit.ly/3caxAwU

Amb 2 tipus d’ajudes:

  •  30.000.000 € per a suport econòmic a les persones treballadores amb rendes baixes en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana. Per decret del Consell s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTE. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’atribueix a l’Agència Tributària Valenciana. La quantia ascendirà a 150 € per persona beneficiària
  • 3.000.000 € per a ajudes urgents per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persona que hagen exercit el dret de reducció de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec. Per decret del Consell s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, als treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total o del 50% o més de la seua jornada laboral per a l’atenció a persones menors, majors o dependents al seu càrrec, amb motiu del Covid-19. De la tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a LABORA. La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a: 600€ si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%; 450€ si la reducció és d’entre el 61% i el 80%; 300€ si la reducció és d’entre el 50% i el 60%. Els decrets de desenvolupament contindran els requisits i condicions que hauran de complir les persones beneficiàries.
ca
es_ES ca